تماس با ما

شما می‌توانید برای تماس با مجلات، رسانه‌ها و سازمان آگهی‌های موسسه شهرنامه، یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنید:

ارسال ایمیل برای مدیرعامل و مدیرمسئول شهرنامه: mahdi.jaberi@ut.ac.ir

ارسال ایمیل برای تحریریه شهرنامه: shahrnameh@gmail.com

تماس تلفنی: 28423395

ارسال فکس: 28423396