کافه گردی

یک فنجان قهوه با جناب مشیرالدوله

شهرنامه/ گروه کافه گردی : تهران از اینجا هویت می‌گرفت؛ از همین محله شلوغ و پردود و دم بی‌رنگ و رو. همین خیابانی که روزگاری فرهنگ و هنر از سر و رویش می‌بارید...

سینمای تجربی به روایت سیدجواد موسوی

تئاتر به روایت حامد رحیمی نصر

خط خبر